Adatkezelési tájékoztató


A PRÉMIUM PÉNZTÁRSZOLGÁLTATÓ KFT.   
rövidített adatkezelési tájékoztatója  


A PRÉMIUM PÉNZTÁRSZOLGÁLTATÓ KFT., mint adatkezelő fontosnak tartja ügyfelei és minden egyéb érintett természetes személy (továbbiakban: érintettek) adatkezeléshez kapcsolódó jogának tiszteletben tartását és érvényre juttatását, ezért ezúton tájékoztatja az érintetteket, hogy tiszteletben tartja az érintettek személyhez fűződő jogait, és adatkezelése során a magyar hatályos jog anyagi és eljárásjogi szabályai, a mindenkor hatályos Belső adatvédelmi Szabályzat, valamint egyéb más belső szabályzatok értelmében jár el.

Jelen rövid adatvédelmi Tájékoztató az Adatkezelő Belső adatvédelmi Szabályzatának (továbbiakban: Szabályzat) rövid kivonata, amely azzal a céllal jött létre, hogy az érintetteket tömören tájékoztassa az Adatkezelő adatvédelemmel kapcsolatos leglényegesebb szabályairól. A Tájékoztatóban nem tárgyalt kérdéskörök, témák vonatkozásában a Szabályzat, valamint a vonatkozó jogszabályok rendelkezései az irányadóak, és ezekkel együtt értelmezendő. A Tájékoztató és a Szabályzat teljes terjedelmében folyamatosan elérhető a Pénztár honlapján (https://premiumellatas.hu/).

Kik az érintettek?

Érintett minden, bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy - közvetlenül vagy közvetve - azonosítható természetes személy, akinek adatait az Adatkezelő kezeli. Az érintettek tehát elsődlegesen az érdeklődők, az ügyfelek, a saját Munkatársak. Az érintettek körei az egyes adatkezelések során pontosan meghatározásra kerültek.

Milyen adatkezelési tevékenységeket végez az Adatkezelő és milyen célból, mennyi ideig kezeli az adataimat?

Az Adatkezelő által végzett adatkezelés legfőbb célja az, hogy ellátásszervezési tevékenysége körében a szerződött Biztosítótársaság ügyfelei részére a bejelentett káreseményt elbírálja és annak alapján az egészségügyi ellátások igénybevételét megszervezze. Célja továbbá, hogy az ellátásszervezéshez kapcsolódóan az érintettek részére rendszeres tájékoztatást nyújtson, velük kapcsolatot tartson, számukra információkat biztosítson.
Az Adatkezelő az adatokat a cél megvalósulásáig, vagy ha az érintett vagy harmadik személy, vagy az Adatkezelő érdeke, vagy kötelezettség teljesítése megkívánja, akkor a cél megvalósulását követően, az érdek megszűnéséig, vagy kötelezettség teljesítésének fennállásáig. Ha az adatkezelés módja vagy más alapján jogszabály kötelezően meghatározza az adatkezelés időtartamát, úgy az Adatkezelő a vonatkozó jogszabályban meghatározott ideig kezeli az adatokat.

Milyen adatokat kezel az Adatkezelő?

A kezelt adatok köre minden olyan személyes adatot magában foglal, melyet az Érintett az Adatkezelő felé bármely módon rendelkezésre bocsát. Az adatok jogszerű kezelése kiterjed a biztosítotti jogviszonyhoz kapcsolódó adatok kezelésére is.
A különleges adatnak minősülő egészségügyi állapottal összefüggésbe hozható adatot az Adatkezelő szerződéses kötelezettsége teljesítése céljából tárol.

Kik kezelik az adataimat?

A kezelt személyes adatok megismerésére az Adatkezelő munkavállalói/megbízottai jogosultak, oly mértékben mely a feladatuk ellátásához elengedhetetlen.

Ad át, továbbít adatot az Adatkezelő más részére?

Személyes adatok feldolgozását alapvetően az Adatkezelő látja el, vagy ha a feladatot kiszervezi, úgy abban az esetben adatfeldolgozó(k) látja/látják el. Ebben az esetben az adatfeldolgozók felé ad át adatot az Adatkezelő és felel az adatfeldolgozók tevékenységéért.
Az Adatkezelő harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére NEM továbbít személyes adatot.

Az Adatkezelő hogyan gondoskodik az adataim biztonságáról?

Adatkezelő az adatok biztonsága érdekében megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek az irányadó jogszabályok, adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek.
Adatkezelő az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.
Az adatbiztonság szabályainak érvényesüléséről az Adatkezelő az Belső adatvédelmi Szabályzattól és jelen Tájékoztatótól tartalmilag és formailag elkülönülő belső szabályzatok, utasítások, eljárási rendek útján (is) gondoskodik, valamint oktatja, vizsgáltatja munkavállalóit.

Adatkezelő az adatok biztonságát szolgáló intézkedések meghatározásakor és alkalmazásakor tekintettel van a technika mindenkori fejlettségére és több lehetséges adatkezelési megoldás közül azt választja, amely a személyes adatok magasabb szintű védelmét biztosítja, kivéve, ha az aránytalan nehézséget jelentene.

Az Adatkezelő az informatikai védelemmel kapcsolatos feladatai körében gondoskodik különösen:


  • A jogosulatlan hozzáférés elleni védelmet biztosító intézkedésekről, ezen belül a szoftver és hardver eszközök védelméről, illetve a fizikai védelemről (hozzáférés védelem, hálózati védelem);
  • Az adatállományok helyreállításának lehetőségét biztosító intézkedésekről, ezen belül a rendszeres biztonsági mentésről és a másolatok elkülönített, biztonságos kezeléséről (tükrözés, biztonsági mentés);
  • Az adatállományok vírusok elleni védelméről (vírusvédelem);
  • Az adatállományok, illetve az azokat hordozó eszközök fizikai védelméről, ezen belül a tűzkár, vízkár, villámcsapás, egyéb elemi kár elleni védelemről, illetve az ilyen események következtében bekövetkező károsodások helyreállíthatóságáról (archiválás, tűzvédelem).


Milyen jogaim vannak?

Tájékoztatáshoz való jog: az adatkezelő megfelelő méretű, nyelvű, egyszerű nyelvezetű és könnyen fellelhető információt köteles adni az adatkezelés lényeges szempontjairól.

Hozzáféréshez való jog: az érintett tájékoztatást kérhet arról, hogy történik-e rá vonatkozó adatkezelés, és ha igen, akkor mely személyes adatait kezelik.

Adatok helyesbítésének kérése: az érintett jelezheti, hogy a kezelt személyes adatai pontatlanok, és kérheti, hogy azok helyett mi kerüljön feltüntetésre.

Törléshez való jog: az érintett visszavonhatja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más, vagy törvényi jogalapja.

Adathordozhatósághoz való jog: az érintett kérheti, hogy a rá vonatkozóan kezelt személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, és jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa.

Tiltakozáshoz és korlátozáshoz való jog: az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból kifolyólag bármikor tiltakozzon vagy korlátozást kérjen személyes adatainak meghatározott okból történő kezelése ellen, mely bizonyos esetekben szolgáltatásokhoz való hozzáférésében jelenthet akadályt.

Hatósághoz fordulás joga: a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) ajánlása, hogy a panaszos elsődlegesen közvetlenül az adatkezelőt keresse meg adatai kezelésével kapcsolatos panaszával. Ha a panasz kivizsgálása és megválaszolása nem megnyugtató számára élhet a bírósághoz, vagy a Hatósághoz való fordulás jogával.

Az egyes jogok részletes meghatározásai, korlátai a Szabályzatban kerültek meghatározásra.
Adatkezelő felhívja az érintettek figyelmét, hogy az érintettek tájékoztatás kérésüket, valamint egyéb jogaik gyakorlását – ha azt jogszabály ki nem zárja – az ellatasszervezes@premiumpenztarak.hu e-mail címre, vagy Adatkezelő elérhetőségre küldött nyilatkozattal tehetik meg. Az Adatkezelő a nyilatkozatot a beérkezéstől számított legrövidebb időn, de maximum 15 napon belül megvizsgálja és megválaszolja, valamint megteszi a szükséges lépéseket a nyilatkozatban, a Szabályzatban, valamint jogszabályban foglaltak alapján.